Květen 2014

málá historie Bíliny

3. května 2014 v 14:28 malá historie BílinyNěco málo z historie

mého bydliště
Teplickou část Podkrušnohoří obývali podle Kosmovy kroniky Běliňané, ztotožňovaní zpravidla s Lemúzi, jejichž kmenové hradiště leželo nejspíše na Švédské (Pohanské) šanci u Zabrušan. Bohatě vybavený hrob lemúzské kněžny z 2.poloviny 9.století objevený roku 1850 v nedalekých Želénkách dokládá, že u tohoto kmene již existovala bohatá a mocná vládnoucí vrstva. Význam zabrušanského hradiště začal upadat v souvislosti se sjednocováním země pod vládou pražských Přemyslovců. V 10. Století se správním střediskem, jímž přemyslovská moc zasahovala do českosaského pomezí, stalo bílinské hradiště, vystavěné na rulovém ostrohu v místech dnešního zámeckého parku nad městem. V listině, papeže Jana XV. O založení břevnovského kláštera z roku 993 se již objevil termín "provincia Belinensis".

Husitská bašta v Bílině

Zbytek víceboké hradební bašty z kamenného zdiva, pocházející z období kolem roku 1470, nemá s husity nic společného. Je analogický s podobnými stavbami . v Táboře a Žatci.Zámek v Bílině
Zámek byl přestavěn z gotického hradu v letech 1675-1682 na základě návrhu G.O.Tencally architektem Antoniem della Porta. Protáhlá bloková budova s nárožními bastiony pokrytá sedlovou střechou shlíží svým západním patrovým průčelím o devatenácti okenních osách na náměstí. Východní průčelí o sedmnácti okenních osách, členěné pilastry a střídáním segmentových a trojúhelníkových frontónů, hledí do nádvoří. Uvnitř zámeckého areálu stojí na obdélném půdorysu zbytek bývalého hradního opevnění, bašta zvaná Manda. V jejím lomovém omítnutém zdivu vyniká portál ukončený lomovým obloukem.

BÍLINSKÁ KYSELKAJedna z nejcennějších minerálních vod Bílinská kyselka. Právě vzhledem k hlubinnému a technicky dokonalému jímání je zcela sterilní, všech zárodků prostou vodou, plněnou do PET lahví v ryze přírodním stavu, za stálé laboratorní kontroly.
Od roku 1782 byly známy léčebné vlastnosti minerální vody, jak o tom svědčí původní latinský nápis na mramorové desce zasazené v čele lázeňské terasy. Věhlas kyselky přispěl k jejímu rozšíření do řady evropských zemí.


BořeňOdborníky je považován za největší znělcové těleso ve střední Evropě a zřejmě i nejskalnatější izolovaný vrch v České republice. Přestože vrch Bořeň leží v oblasti s často silně znečištěným ovzduším, je domovem mnoha chráněných rostlin a hnízdících ptáků.

Stáčírna Bílinské Kyselky